• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Kerkdiensten en hulp ivm coronavirus

15 maart 2020

Kerkdiensten

Tot nader bericht vinden elke zondag op de aangekondigde tijden de erediensten plaats (zie onder Diensten).

Om te voorkomen dat de eigen gemeenteleden geen plaats hebben, worden evt. gasten uit andere kerkelijke gemeenten voor de dienst opgevangen.

Wanneer er vijf minuten voor aanvang van de dienst nog plaatsen over zijn, kunnen deze ingenomen worden door gasten.

In de diensten  nemen wij de volgende richtlijnen van de overheid in acht:

- maximaal 100 personen in de kerkzaal met een minimale afstand van 1,5 meter (kinderen en hun ouders uitgezonderd).

- de collecten vinden aan het einde bij de uitgang plaats.

- er is geen kindercrèche.

Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Dit geldt ook voor uw kinderen.

U kunt meeluisteren via de website. Ook kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) adviseren wij thuis mee te luisteren.

Wij begrijpen dat het een moeilijke keuze kan zijn: is het verantwoord om naar de kerk te komen? Als kerkenraad willen wij de deuren van Gods huis openhouden.

Tegelijk hebben wij er begrip voor als u op dit moment de afweging maakt om thuis mee te luisteren. Welke van de twee keuzes u ook maakt: "Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd" (Rom. 14:5b)

Voor iedereen die thuis meeluistert hebben wij nog twee aanbevelingen:

Maak wekelijks de collecte over via NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle onder duidelijke vermelding van het doel (bijv. eredienst, diaconie, of specifieke naam van de extra collecte).

Leg elke zondag wat geld apart en geef dat als u weer in de kerk komt (1 Kor. 16:2a).

 

Coronavirus

Naar aanleiding van de situatie rondom het coronavirus willen de Moerkapelse kerken hulp bieden aan alle dorpsgenoten.

Hulp nodig?

Heeft u iemand nodig die voor u boodschappen kan doen, uw hond uit kan laten of met wie u zomaar (telefonisch) een praatje kan maken? Neem dan contact op met de coördinator Rien Zwemer. Dat kan via 06 – 53 54 24 44 of via helpelkaarmoerkapelle@gmail.com. Hulp aanbieden?

Uiteraard hebben wij hiervoor vrijwilligers nodig die deze hulp willen en kunnen bieden. Iedereen in de leeftijd van 17 t/m 65 jaar nodigen wij uit om ook contact met Rien Zwemer op te nemen. Dat kan via de hierboven genoemde contactmogelijkheden  of via het contactformulier.

Communicatie apparatuur?

Mocht u nog ergens een ongebruikte laptop o.i.d. hebben liggen? We houden ons aanbevolen, hiermee kunnen we mogelijk gezinnen helpen die hier dringend om verlegen zitten en waarbij we op deze manier hulp kunnen bieden bij schoolwerk.
Meer informatie?
U kunt meer informatie vinden op de website van de gezamenlijke diaconale samenwerking van de  drie kerken van Moerkapelle, de DSM: www.diaconaatmoerkapelle.nl. Heeft u hulp nodig of wilt u hulp aanbieden, maar woont u niet in Moerkapelle, kijk dan op de site van het landelijk initiatief: www.nietalleen.nl of bel 0800 – 1321.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit