• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Verslaving

Afbeeldingsresultaten voor bijbelDe lof des Heeren verkondigd

“Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht.” (Lukas 1:68)
Wat een vreugde, als een kleine geboren is. Sommige vaders schieten het ene plaatje na het andere, om deze vreugde vast te leggen.
Zacharias kijkt over Johannes, zijn eigen kind, heen. Hij ziet meer!                  
Hij ziet in het geloof het kindeke Jezus, die nog geboren moest worden Welnu dat is Advent! Ziende de Onzienlijke

Door dat zien profeteert hij: “Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volk; en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht.”

Dit is geloofstaal.

Dit is: In de omhelzing van Johannes, de omhelzing van al Gods beloftewoorden, ja de omhelzing van Christus.
Geloofd, geliefd, de Heere van hemel en aarde. Hij, die Meester en Gebieder is. De God van Israël. Want Hij heeft Zijn Volk bezocht.
 In de grondtekst staat hier een woordje voor ‘bezoeken’, dat zoveel betekent als: ‘Visiteren’. En een goede visitatie gebeurt altijd in de dienstknechtgestalte, in een omzien naar de naaste.

Dat mag Zacharias, in de Adventstijd, in het teken hem gegeven, in het geloof doorzien en doorleven. Het teken: Johannes. Zijn naam betekent zoveel als: ‘God is genadig’. Verder kijkend dan deze zijn zoon, heeft Zacharias die genade mogen zien! Hij heeft de Zoon van Gods eeuwige liefde mogen aanschouwen.

Tijdens Advent is het al Kerst in zijn hart!

“Geloofd zij de Heere, de God van Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volk.”
Gevisiteerd en verlost. Verlost uit de macht van de boze en overgezet in Zijn heerlijk Godsrijk. Zich mij tot een eigendom verworven.
Voor de grote Visitator is dat gegaan in de weg van smaad en hoon. De weg van kruis en dood. Maar dat deerde Hem niet. Het was Hem zelfs een lust, vanwege het welbehagen van Zijn Vaders en tot heil van al de Zijnen. In Zijn verschijning, Zijn visitatie, heeft Christus, een hoorn van zaligheid opgericht, in het huis van David, Zijn knecht.

Nu zijn er schriftuitleggers, die bij die hoorn van zaligheid; denken aan de hoornen van het altaar, waar de doodschuldige zich aan vastklemde en alzo de doodstraf ontliep. En dit is op zich een legitieme gedachte. In het omklemmen van Christus wordt men immers vrij gesproken van schuld en straf.

Calvijn zoekt het in een andere richting.

Hij zegt: De hoorn van zaligheid’ betekent: ‘De kracht der zaligheid’. En dan hebben we meer te denken aan de kracht van de hoorn van een stier, dat alles wat hen tegenkomt opzij stoot.

Wel, in de geboorte van Johannes, mag Zacharias het geloven en zien, dat de Heere baanbrekend werk aan het verrichten was. Hij mocht de vervulling van de moederbelofte in het geloof reeds aanschouwen. Dat was vaste werkelijkheid voor deze priester, die op de grens stond van de oude en nieuwe bedeling. HIj kon en mocht het in het geloof profetisch verkondigen, terwijl het nog Kerst moest worden:
Lof zij de God van Israël,
De HEER', die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht.

Hoe leven wij heen naar Kerst en de omwenteling der jaren?

Ds. C.M. Visser.

direct contact

verstuur bericht


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit