• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Verslaving

   Onze rustplaats

 “Rust een weinig” (Marcus 6:31)

De vakantieperiode breekt weer aan. De jongeren trekken er op uit. Misschien u en jij ook wel. En daar is op zich niets mis mee.

Meer nog, we mogen het als een voorrecht beschouwen. Jezus riep er ook toe op: “Rust een weinig!” Maar…, vergeet daarbij de eenzamen uit de gemeente en uit de familie niet. Een kaartje ontvangen doet weldadig aan!

Maar, alle vakantie ten spijt, de ware rust is alleen te vinden in God.

Weet u wat de inhoud van die rust is?

Dit, dat we ons geborgen mogen weten in de Heere Jezus Christus. In Zijn borgwerk. Want dan mogen we weten wat onze eeuwige bestemming isDan gaat het onze ziel meer en meer verlangen naar het Vaderhuis dat boven is, met zijn vele woningen, straks  met een nieuw lichaam. Een plaats die wij niet verdiend hebben, maar die door genade geschonken wordt.

En weet u Wie die rust werkt?

Dat is de Heilige Geest. De Geest van Pinksteren, die op de voorbidding van Christus in deze boze wereld is uitgestort als een water uit de hoogte. En wat een waterval in de diepte doet, dat doet de Heilige Geest nu in het leven van een zondaar. In het bestaan van een wederhorige.

Want wat gebeurt er dan?

Dan wordt alles wat daar in de diepte van ons bestaan groeit aan zonden en ongerechtigheid in een leven van heiligmaking weg genomen. En dan wordt ons van nature harde hart week en toegankelijk gemaakt voor de werkingen van de Heilige Geest, die ons bekend maakt met de Reisgids Jezus Christus. Groot en goed als Hij ons bij de hand neemt en verder leidt door deze aardse woestijn, tot aan de grens van leven en dood. Ja verder nog! Hij draagt de Zijnen door de dood heen, tot in het eeuwige volzalige leven.

En ja, dan is er nog één vraag.

Als we over onze landsgrenzen op vakantie gaan, nemen we vaak van alles mee. En wat moet in ieder geval in orde zijn? Ons paspoort!

Is ons levenspaspoort al ondertekend met het bloeddoorlopen handschrift van de Koning der koningen?

Dan kan ons niets meer overkomen.

En dat geeft rust. Ten diepste dat alleen.

Want van al het andere moet gezegd worden: “ Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor niet van het horen.”

Maar echt te weten: “Ik ben onderdaan van Koning Jezus, Hij regeert, Hij bewaart, Hij beschermt mij!&rdquo ;, dat geeft rust. Want dan mogen we het geloven, als een zeker weten: Hij zorgt voor mij, voor tijd en eeuwigheid.

Tijdens de vakantieperiode die aanbreekt, doordenk eens voor Gods Aangezicht, thuis en/of in de vreemde: Wat is mijn rustplaats? En is die wetenschap dan gerond in en op het Woord? Want dat alleen is een veilig kompas!

Rust mijn ziel, uw God is Koning,

heel de wereld Zijn gebied.

Alles wisselt op Zijn wenken,

maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verandering

En betreurt  ze dag aan dag,

Hunkert naar hetgeen hij zien zal

Wenst terug ’t geen hij een zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!

Wees tevreden met uw lot!

Zie, hoe alles hier verandert,

en verlang alleen naar God.

Ds. C.M. Visser.

direct contact

verstuur bericht


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit