• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Afbeeldingsresultaat voor collecten

Extra collecte

Op zondag 3 maart 2019 hopen we de voorjaarszendingscollecte aan de uitgang te houden.
Veel van het werk voor de zending in Malawi is samen te vatten in één woord: ‘toerusting’. Studenten aan de predikantenopleiding worden toegerust om een gemeente op allerlei manieren te gaan dienen.

Zij worden vooral toegerust om Gods Woord te verkondigen. Vanwege het grote tekort aan predikanten worden ouderlingen toegerust om kerkdiensten te leiden. In speciale toerustingscursussen ontvangen gemeenteleden onderwijs over uiteenlopende zaken. Zo was er onlangs een bijeenkomst speciaal voor vrouwen, waarin nagedacht werd over het huwelijk. Toerusting op velerlei terrein dus.
Nu wordt het woord ‘toerusten’ door het woordenboek gedefinieerd als ‘iemand van het nodige voorzien.’

Maar een tweede betekenis die ook vermeld wordt, is ‘bewapenen.’ Iemand die wordt bewapend wordt voorzien van zaken om zichzelf te verdedigen en te beschermen.

God roept iedere christen op tot bewapening: ‘Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels’ (Efeze 6:11). Wat krijgt toerusting dan opeens een diepe betekenis. Zowel in Nederland als in Malawi, als waar dan ook ter wereld, is bewapening van levensbelang in de strijd tegen de boze machten. En om de kerk in Malawi verder toe te rusten, is uw hulp nodig. Wilt u bidden voor het zendingswerk én de collecte niet vergeten?

Biddagcollecte

Op 17 Maart houden we onze biddag collecte. De eerste maanden van 2019 zijn alweer voorbij, in deze maanden mochten weer elke zondag de deuren van Gods huis open staan, en heeft de prediking geklonken. Heeft het al uitwerking bij ons gebracht?

De Heere roept elke zondag zondaren tot bekering en tot eeuwig behoud. Wat een wonder dat de Heere nog doorgaat met Zijn liefde en trouw en dat we nog een plaats uit Zijn hand ontvangen om naar Zijn woord te luisteren. Wat zien we als gemeente uit naar een eigen gebouw en is ook ons gebed of de Heere dat voorbereidende werk ook wil zegenen? De gemeente kent ook zijn financiële zorg en we vragen u of uw wilt helpen deze zorg weg te nemen. Van harte deze collecte aanbevolen.

Diaconiecollecte

Zondag 24 maart 2019 zal de extra collecte worden gehouden met als bestemming het “Noodhulp- en rampenfonds”. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen.

Recent werd uit dit fonds hulp geboden aan inwoners die door een ernstige hongersnood getroffen zijn. Ook wordt met een bijdrage uit dit fonds hulp geboden aan mensen in nood, waar ook ter wereld. Veel mensen raakten dakloos of verloren familieleden. We willen deze diaconale extra collecte van harte bij u aanbevelen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit