• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Afbeeldingsresultaat voor collecten

Extra collecten

De najaarszendingscollecte hopen we te houden op 4 november. Wilt u ook het werk in Suriname en Malawi wat mag geschieden onder leiding van ds. Meuleman en ds. van der Bas ondersteunen ook met uw gebed? Zij zijn ver bij ons vandaan, soms op eenzame posten.
Daarom is ons gebed zo hard nodig en ook onze bijdrage in het mooie werk wat zij mogen uitvoeren tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Naam.

Op 25 november willen we collecteren voor het plaatselijk jeugdwerk.
Zorgen over jongeren. Die hebben we allemaal op z’n tijd. Soms over die ene specifieke jongere, die dreigt af te haken. Of over een ander die worstelt met de manier waarop hij of zij in deze maatschappij kan of moet staan. Of over die jongere die al zoveel zorgen kent. Fijn als u daar oog voor hebt. Nog fijner als u op een Bijbelse en (dus ook) liefdevolle manier met hen spreekt en voor hen bidt. Dan verandert ‘zorgen over jongeren’ in ‘zorg vóór jongeren’. Het is toch heerlijk als dat gebeurt of gebeuren zal. Niet ver weg, maar bij u in de gemeente, in uw straat. Er wordt zo gemakkelijk over jongeren gesproken. Maar als het daarbij blijft, schept dat alleen maar (meer) afstand. Zelfs als dat spreken op een integere manier gebeurt. Daarom: zorg voor jongeren. Zodat er echt contact is tussen jong en oud.

We hebben het samen nodig. We kunnen zoveel van elkaar leren. Bovendien: het is een roeping! We zijn door de Heere aan elkaar gegeven in één gemeente.

Opdat we door Zijn genade samen leren buigen voor Hem. We vragen u om uw gebed en financiële steun voor het werk dat ook in onze gemeente mag gedaan worden.

Dankdagcollecte

Op zondag 11 November hopen we de dankdag collecte te houden. Het bijna omgevlogen jaar heeft de Heere ons veel gegeven, uit- en doorgeholpen. U krijgt de gelegenheid iets terug te gegeven van onze overvloed voor de dienst van de Heere, zodat deze dienst voortgang mag hebben, tot Zijn eer en tot opbouw van Zijn gemeente.

Vooraankondiging ouderenmiddag

Ook dit jaar staat een Kerstviering gepland voor ouderen en alleengaanden uit onze gemeente. Deze bijeenkomst willen we 11 december 2018 houden en wordt georganiseerd door vrouwenvereniging Ruth. Houdt u deze datum alvast vrij?

 

Najaarsarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zaterdag 10 november 2018

Op zaterdag 10 november is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Om 11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
’s Middags is het Koetshuis het decor waar een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal wordt het najaarsprogramma verzorgd door de musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble: Con Affetto. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 30,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit