• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Afbeeldingsresultaat voor collecten

Pinkster Zendingscollecte 

Tijdens de Pinksterdagen op 9 en 10 Juni hopen we de Pinkster zendingscollecte te houden van de ZHHK. Misschien kent u de veelgeciteerde uitspraak: ‘Als je tegen iemand praat in een taal die hij begrijpt, dan bereik je zijn hoofd. Als je tegen iemand praat in zijn eigen taal, dan bereik je zijn hart.’ Het taalwonder op de Pinksterdag maakt dat ook duidelijk: de mensen hoorden het Evangelie in hun eigen taal, en velen werden in hun hart geraakt. Precies dit is de reden dat men in Suriname met zo’n mooi en waardevol project is begonnen: de vertaling van de Kijk- en Luisterbijbel in het Sranantongo, de Surinaamse taal. Dit is de taal van de mensen zelf, de taal van hun hart. De officiële taal in Suriname is het Nederlands. Het probleem is dat de mensen op school weliswaar prima Nederlands leren lezen, maar het vaak niet echt goed begrijpen. Een Bijbel in het Sranantongo bestaat wel, maar hoewel de mensen deze taal prima spreken, is het lezen weer lastig. Het mooie van de genoemde kinderbijbel is dat de tekst uit korte, eenvoudige zinnetjes bestaat.? Ds. Meuleman zegt: ‘Door dit project hopen we het Surinaams als leestaal dichter bij de mensen te brengen, waardoor ze in de toekomst hopelijk ook naar hun Surinaamse ‘gewone’ Bijbel gaan grijpen.’  Vanaf Pinksteren ging het Evangelie van Jezus Christus de grenzen over. Het was als een steen in een vijver: hoe meer tijd verstreek, hoe groter het gebied dat bereikt werd. Het waren de mannen die als apostel werden uitgezonden. Maar al snel bleek dat ook de gelovige vrouwen van onschatbare waarde waren in de gemeente. Dat was tweeduizend jaar geleden het geval, maar dat is nu niet anders. Ook nu zijn de vrouwen hard nodig in de gemeenten. In Malawi wordt daarom aandacht besteed aan de toerusting van vrouwen. De afgelopen tijd hebben de meeste vrouwen van predikanten en voorgangers een cursus gevolgd waarin ze handreikingen kregen voor hun christen-zijn in kerk en gezin. Het geleerde kunnen deze vrouwen weer doorgeven aan de vrouwen in hun gemeentes. De animo was dusdanig dat inmiddels een vervolgcursus is opgezet, waarbij met de predikantsvrouwen meer specifiek wordt ingegaan op hun taak in de gemeente. De cursussen worden gegeven door drie Malawiaanse dames, waaronder de vrouwen van ds. Banda en ds. Jumbe. Via de vrouwen van de voorgangers ontvangen hele gezinnen binnen de gemeentes verdieping en toerusting.
Zoals met Pinksteren de verspreiding van het Evangelie op één plek begon en steeds verder ging, zo kunnen de predikantsvrouwen door het geleerde weer te delen met de vrouwen in hun omgeving, een groot aantal mensen tot zegen zijn. We willen als diaconie deze collecte, maar ook uw gebed van harte bij u aanbevelen.

Hospice Elim

Zondag 7 juli is de extra collecte bestemd voor Hospice Elim. U kent dit initiatief dat in 2016 begonnen is vanuit de Moerkapelse kerken. Doel is om 2020 de deuren te kunnen openen. Daar zijn veel dingen voor nodig. De gemeenteraad heeft de bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag. Wel is er bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen dit plan, waardoor het nog de vraag is wanneer kan worden begonnen met de bouw. Verder zijn er veel vrijwilligers nodig. Hebt u interesse? Meld u dan bij Caroline Maaskant (cjmmaaskant@gmail.com). En er is geld nodig om de plannen te realiseren. Daar is deze collecte voor bestemd. Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan. Zodat er ook in Moerkapelle een plek is waar iemand in de laatste weken van zijn of haar leven verzorgd kan worden in een vertrouwde omgeving.

Fonds noodlijdende gemeenten en personen.

Op 23 juni 2019 zal?de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen?weer worden gehouden. De collecte is bestemd voor gemeenten die (tijdelijk) financiële?hulp?nodig hebben. Deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden ondersteuning krijgen vanuit dit fonds. Daarnaast kunnen kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In deze periode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met twintig procent verminderd.  Ook predikanten die zich in financiële problemen bevinden kunnen een beroep op dit fonds doen.  Wij willen u vragen om onze gemeenten?en de predikanten?ook te gedenken in uw gebeden.

Collecte fonds welzijnsvoorzieningen

Huiselijk geweld is iets wat helaas regelmatig voorkomt. Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Wat te doen in zo’n situatie? Stelt u/jij eens voor dat desbetreffende over tien jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan af wist. De generale diaconale commissie steunt daarom een project waarbij hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers advies kunnen vragen aan een christelijke hulpverlener. 
Naast het project huiselijk geweld organiseert de generale diaconale commissie jaarlijks een bijeenkomst voor (aspirant) pleegouders en bieden de commissie (in samenwerking met De Vluchtheuvel) gastopvang aan. Dit is bedoeld voor jongeren die een time-out nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere hulp nodig is.  Zondag 30 juni 2019 zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming  “Welzijnsvoorzieningen”. Opbrengsten van deze collecte worden onder andere besteed aan bovenstaande initiatieven. Voor meer informatie zie ook www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Klusteam DSM (Diaconale Samenwerking Moerkapelle)

Komt u in uw omgeving mensen tegen die zelf niet meer in staat zijn een bepaalde klus uit te voeren, maar ook niemand in hun directe omgeving hebben om dat voor hen te doen? Ook als het financieel gezien voor hen niet mogelijk is om een bepaalde klus door een bedrijf te laten uitvoeren, meld dit dan bij het klusteam en wij zullen bekijken at er binnen ons team mogelijk is. Dit melden kan bij:
Jan Teeuw, tel 06-53937860 of per e-mail jan.teeuw@Tezo.info of bij Rien Zwemer, tel. 06-53542444 of per e-mail: rzwemer@planet.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit