• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Van de kerkenraad

Catechisaties
Er is dit seizoen nog vier keer catechisatie: 4 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april. Zowel op 25 februari (voorjaarsvakantie) als 11 maart (de week van biddag) zijn de jongeren vrij. Hoe de afsluitingsavond op 1 april eruitziet horen de jongeren op catechisatie. Bidt u voor de voortgang van dit belangrijke werk onder jongeren? Denkt u daarbij ook aan catecheet Van Duijn?

Bijbellezing

De Bijbellezing op 21 maart vervalt. In plaats daarvan verzorgt de HHJO een vervolg op de opvoedingsondersteuningsavond van 17 januari. Deze is opnieuw gericht op de opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Elders in dit kerkblad vindt u een impressie van de eerste avond. We beginnen opnieuw om 20.00 uur in de grote vergaderzaal van Beth-San.

Verslag kerkenraadsvergadering

Aan het begin heette ds. Visser allereerst br. Van der Zwan welkom op zijn eerste kerkenraadsvergadering. Bij de opening bespreekt de kerkenraad op dit moment het boekje ‘Uit liefde tot Zijn kudde’ van ds. Procee. We hebben als kerkenraad nog veel te leren!
Tijdens deze vergadering stond de kerkenraad uitgebreid stil bij de mogelijkheden voor het beroepingswerk. Sinds december 2018 is er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat een parttime predikant ook als bijstand in het pastoraat verbonden kan worden aan een kleine gemeente. Dat is eigenlijk dezelfde constructie als we nu hebben met ds. Visser, maar dan niet met een emeritus-predikant, maar met een dienstdoend predikant. Zo’n predikant zou dan voor drie dagdelen per week in Moerkapelle kunnen werken en per maand een aantal keren voor kunnen gaan. Dit is een optie die we als kerkenraad graag nog eens wat beter onderzoeken, ook omdat deze ons als gemeente minder zwaar financieel belast als het zelf beroepen van een predikant voor vier dagdelen (minimaal vier dagdelen is verplicht). We nemen deze optie ook mee in het gesprek dat we met de classis hebben aangevraagd. Om een en ander in goede banen te leiden, vragen we de classis om de termijn van ds. Visser in Moerkapelle met een jaar te verlengen tot 1 september 2020. Daarbij heeft ds. Visser nadrukkelijk aangegeven dat hij graag eerder plaatsmaakt als er een ‘betere’ oplossing voor de toekomst wordt gevonden.
Als kerkenraad kregen we een mooie brief van het bedrijf Erfgoed uit Moerkapelle. Als er in onze gemeente mensen zijn zonder baan of wiens baan op de tocht staat, dan worden zij van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met Erfgoed. Juist ook als dit oudere gemeenteleden betreft. We maken er hier graag melding van! Vragen? Neem dan contact op met de diaconie.

Afsluitingsavond winterwerk

De gezamenlijke afsluitingsavond van het winterwerk is woensdagavond 17 april, 20.00 uur in Beth-San. De vrouwenkring heeft onze oud-gemeenteleden Marc & Ruth de Gooijer uitgenodigd om te vertellen over hun diaconale werk bij Thuis in West in Rotterdam. Een mooie gelegenheid om te horen hoe het met hen gaat en om te horen hoe God in de stad werkt. Komt u een beetje op tijd deze avond? Als u uiterlijk 19.45 uur binnen bent, kunnen we eerst met elkaar koffiedrinken met iets lekkers erbij. We sluiten om 21.30 uur af, zodat er daarna nog wat fris te drinken is met een hapje. Zo vroeg stoppen, is natuurlijk ook een ideale gelegenheid om de kinderen en jongeren mee te nemen! Marc & Ruth kennende kunnen zij ook hen er goed bij betrekken. Van harte welkom!

Terugblik opvoedingsavond

17 januari was de opvoedingsavond van de HHJO. Annet van Steensel inventariseerde allereerst wat de ouders met deze avond wilden. Er kwamen verschillende onderwerpen boven. De rode draad van de avond werd ‘godsdienstige opvoeding’. Annet heeft de verschillende ontwikkelingsfases bij kinderen uitgelegd en besproken hoe we daar in de geloofsopvoeding bij aan kunnen sluiten. Zo kun je de waarde van geborgenheid, die je in de Bijbel terugvindt, al letterlijk doorgeven bij een baby door het dicht bij je te dragen. Een kind van 8 jaar kun je zelf woorden mee laten schrijven tijdens de kerkdienst. Het is belangrijk om de godsdienstige opvoeding op de leeftijd van het kind aan te laten sluiten. Godsdienstige opvoeding is meer dan huisgodsdienst (rondom de Bijbel zitten). Voor kinderen is het zo mogelijk nog belangrijker hoe je als ouders in het leven staat. Welk voorbeeld geef je aan je kinderen? Getuigt dat van een leven met de Heere? Annet wees ons erop dat het als ouders onze dure plicht is om kinderen te prikkelen en te leren. Omdat de avond te kort was om andere onderwerpen te bespreken, hebben we ter plekke een tweede avond gereserveerd, namelijk donderdag 21 maart. Annet gaat dan kort in op de rol van vader en moeder en zal uitgebreider stilstaan bij regels en gezag. Kon je er niet bij zijn op 17 januari? Wees 21 maart opnieuw welkom!

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit