• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Van de kerkenraad

Verslag kerkenraadsvergadering

De agenda van de kerkenraadsvergadering van 6 december was niet zo lang. Allereerst blikte de kerkenraad terug op het jaarlijkse overleg met het bestuur van de Rehobothschool. Daar werd de grondslag van de school besproken.
De kerkenraad heeft ook teruggeblikt op de stemmingsvergadering van 8 november jl. Met name vanwege het per ongeluk door ds. Visser afkondigen van de uitslag van de stemverhouding. Zoals u weet, is een jaar geleden nog in de Beleidsuitgangspunten vastgesteld dat we uitslagen van stemmingen niet afkondigen, maar dat deze wel persoonlijk in te zien zijn na afloop van de stemmingsvergadering. De kerkenraad heeft besloten om dit zo te laten en in dit beleid geen wijzigingen aan te brengen.
Als ingekomen stuk stond een verzoek van de Commissie van Toelating om een attest te verlenen voor Feike Geusebroek. Feike heeft het verlangen predikant te worden en is dit seizoen begonnen aan de opleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarie. De kerkenraad heeft dit attest (verklaring over leer en leven) verleend. Denkt u aan Feike en Rineke in het gebed? De studie duurt lang en zal veel van hen vragen.
En hebt u het al gehoord? Uw kinderen drinken koffie. Tenminste, als ze op catechisatie zitten. Br. Van Duijn was zich er niet van bewust dat we betalen voor de koffie, toen hij hen trakteerde. Daar kwam hij pas later achter. Geen punt: we vonden dit als kerkenraad een mooi initiatief, wat we graag ook in de toekomst toestaan.

Bevestiging ambtsdragers

Zondag 20 januari zal br. A.M. van der Zwan als diaken bevestigd worden. We zijn als kerkenraad dankbaar dat deze vacature zo snel vervuld is en dat er geen bezwaren door de gemeente zijn ingediend. We zien uit naar een goede tijd samen en wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen.

Opvoedondersteuningsavond HHJO

Op donderdagavond 17 januari vindt er een opvoedondersteuningsavond plaats. Deze keer is de avond gericht op de kinderen voor en in de basisschoolleeftijd. De HHJO heeft dit keer Annet van Steensel hiervoor afgevaardigd. We zien uit naar een goede avond, zoals het ook de vorige keer ervaren is, ook al was het toen gericht op de opvoeding van jongeren in de leeftijd van de middelbare school. Ook in de opvoeding van de jonge kinderen zullen veel vragen leven! Het is goed om ook die vragen als gemeente met elkaar te bespreken.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit