• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Collecten september

In september mochten de volgende opbrengsten genoteerd worden: eredienst € 810,97; algemeen kerkenwerk € 574,27; diaconie € 150,30 ; extra collecten: 2/9 Oase te Ouddorp €169,65 ; 9/9 noodhulpactie Lombok in Indonesië (ZOA) € 313,95 en op 16/9 voor noodlijdende personen en gemeenten € 196,70.
De zendingsbus bij de uitgang telde een inhoud van € 128,-- en die voor het bouwfonds € 122,75. Gemeente, ook dit keer weer heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Vrijwillige bijdragen/giften

De laatste maanden van het jaar zijn alweer ingegaan. Dat betekent ook dat er nog twee maanden resteren om uw toezegging voor 2018 over te maken. U kunt dit doen op bankrek.nr. NL85 RABO 0371.3186.96 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle. Aan vrijwillige bijdragen is t/m oktober een bedrag van € 28.240,--binnengekomen (dit is inclusief de extra toezeggingen na de gemeente-avond in mei).De begrote inkomsten aan vrijwillige bijdrage om de rekening sluiten te krijgen is € 33.665,--. Een aantal toegezegde bedragen moet nog ontvangen worden. Wij rekenen erop dat dit begrote bedrag met de bijdragen in november en december gehaald gaat worden. Mocht u niet meer weten wat u toegezegd heeft of welke bedragen u overgemaakt heeft, informeert u dan even bij ouderling(-kerkvoogd) C. Reijneveld (tel. 079 – 593 2716) of per email: creijneveld@hhgmoerkapelle.nl.

Bijdragen voor doopleden en belijdende leden

Volgende maand gaan wij de leden die de verplichte bijdragen 2018 nog niet overgemaakt hebben daaraan herinneren. Dat is erg veel extra en vooral ook onnodig werk! Om dit te voorkomen daarom het dringende verzoek: de verplichte bijdrage zelf over te maken op het bankrekeningnummer van onze gemeente NL85 Rabo 0371 3186 96 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Moerkapelle o.v.v. verplichte bijdragen 2018. Voor een dooplid is dit € 7,-- en voor een belijdend lid € 14,--. Wij rekenen echt op uw medewerking zodat ons veel extra werk bespaart blijft!

Kaarten

Afbeeldingsresultaat voor zelfgemaakte kaartenVergeet u het niet om prachtige handgemaakte kaarten bij Joke Boevé te kopen? Voor allerlei gelegenheden zijn kaarten beschikbaar die € 1,50 en € 2,-- per stuk kosten. Ook voor Kerstkaarten kunt u nu bij haar terecht. Een goed idee met het oog op de komende feestdagen. U weet het, de opbrengst komt geheel ten goede van het Bouwfonds! Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad. Het is verstandig om even van te voren te bellen: 079-5933720. Niet bellen tussen 13.00 en 15.00 uur! Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit