• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Aftrekbaarheid giften belastingdienst

Logo Belastingdienst

Giften

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Dit betekent dat giften t.b.v. opleiding, zending, jeugdwerk etc. in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken.
U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan (hier de naam invullen), een bedrag
in contanten groot ... (hier invullen)".

Periodieke gift (vrijwillige bijdrage)
Als periodieke gift 

U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks (gedurende een periode van vijf jaar) een gift doet aan de instelling.
Het gevolg hiervan is dat de gift geheel aftrekbaar is. Er gaat dus geen drempelbedrag af  (1% van drempelinkomen). 

Het laten vastleggen van uw periodieke gift
Op de site van de belastingdienst of op onze site onder Anbi informatie kunt u een formulier downloaden.
De gegevens vult u in en stuurt deze naar de administratratie van de kerkvoogdij: dhr. R. de Gooijer,
email: rdegooijer@hhgmoerkapelle.nl.
Deze ondertekent het formulier en kent het een uniek nummer toe (transactienummer). Het ondertekende formulier krijgt u retour. 
Het gevraagde RSIN/fiscaalnummer van onze gemeente is: 824144089.

Als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven van de giften wordt dan het drempelbedrag afgetrokken.
Voor verdere informatie over de periodieke of gewone gift verwijzen wij u naar https://www.belastingdienst.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit