• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor predikingPastoraal werk:

Ds. C.M. Visser
Kon. Wilhelminalaan 19

3372 AA Hardinxveld-Giessendam
Tel.: 0184-613107
E-mail: ds.c.m.visser@kliksafe.nl

Gedoopt

Zondag 19 mei is in de morgendienst het teken en zegel van de Heilige Doop bediend aan Louiza Geertje Reijneveld. De tekst voor de prediking was Exodus 15: 23 “Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd derzelver naam genoemd Mara” Maar waar Mozes op een hout gewezen werd, heeft hij dat in het bittere water geworpen, waardoor het zoet werd. Zo mochten we in de preek wijzen op het ruwhoutenkruis en de Kruisdrager de Heere Jezus Christus, die het bittere zoet maakt. En de Heilige Geest is bereid ons dat te schenken. Hij wil dat doen, zo sprak het Doopformulier. Schenke de Heere ons dat geloof!

Leerdienst N.G.B. artikel XXIV

Zondagavond, 19 mei stonden we stil bij de N.G.B. artikel XXIV.

In de kerkenraad werd instemmend gereageerd op het Woord dat was uitgegaan.

Wel werd er gevraagd om er zo mogelijk nog een keer bij stil te staan.

Terecht werd erop gewezen dat we voornamelijk stil gestaan hebben bij het eerste gedeelte van dit artikel en dat in onderscheid met de D.L hoofdstuk 3&4 artikel 12. 
N.G.B. leert ons in de heilsordelijke weg: geloof – wedergeboorte.
De D.L. leert ons in de schakels van de heilsorde: wedergeboorte – geloof.
We hebben laten zien dat beiden waar is, als we bezien in welke context deze woorden staan.
De N.G.B. laat ons weten dat de waar-gelovige het leven naar Gods goede geboden vorm en inhoud zoekt te geven. “Gij geheel anders!”
De D.L. keert zich tegen de leer der Remonstranten en laat ons zien, dat pas in de wedergeboorte het geloof werkzaam wordt.
Beide belijdenisuitspraken zijn nog steeds hoogst actueel. Zalig zij, die daar deel aan hebben gekregen.
Een kerkenraadslid vroeg om nog een keer bij dit artikel stil te willen staan, maar dan bij de woorden: “Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens; aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, hetwelk de Schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in Zijn Woord geboden heeft; welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door Zijn genade geheiligd zijn.”

We willen dat wel overwegen, maar tegelijkertijd zit ik met de gedachte een bepaald gedeelte van de N.G.B. tijdig af te gaan ronden. De tijd zal het leren.

Schoolexamens en overgangsrapporten

Degenen die een schoolexamen hebben afgelegd wensen we van harte toe, dat dat met een diploma bekroond wordt. Laat het me weten, en we zullen in de eredienst de Heere ervoor danken! Ook als er een teleurstelling is te verwerken, geef dat ook aan, opdat we het in het gebed de Heere mogen voorleggen. Bij de overgangsrapporten, wellicht nog even blokken, maar hoe het ook zal gaan, betrek de Heere erbij, in de weg, die Hij met je gaat. En dat alles met behoud van eigen verantwoordelijkheid.

De catechisaties

Al laat het allemaal nog even op zich wachten, maar toch handig om al vast rekening mee te houden:
De gewone catechisaties beginnen weer eind september/begin oktober.
De jongerencatechese wordt weer gehouden op de maandagavonden in Beth San.
Voor de groep 12-15 jarigen is dat van 19.00 -19.45 uur.
Voor de groep 16 jaar en ouder is dat van 20.00 – 20.45 uur.

De belijdeniscatechese

Hier kunnen we nog niet breeduit over informeren. In het volgende kerkblad volgt meer informatie. Als er op voorhand al de wens is om de belijdeniscatechese te volgen, laat het dan mij of de scriba weten.

Tenslotte

De Heere zij de gemeente goed en nabij. Hij schenke bij de voortduur Zijn genade, ook in moeitevolle omstandigheden van die en gene.

Ontvangt allen de hartelijke groeten van mij en mijn vrouw.

Ds. C.M. Visser, Hardinxveld-Giessendam.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit