• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Vrouwenkring Ruth

 

Het bestuur van de vrouwenkring “Ruth” nodigt  u van harte uit om de verenigingsavonden te bezoeken. De avonden worden gehouden bij één van de leden thuis.

Wij hopen dat veel vrouwen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven.
Juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, is het belangrijk dat wij elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Waar kan dat beter dan in gezamenlijkheid rondom het geopende Woord van God? Daarom is het goed tijd vrij te maken!

Volgende bijeenkomst

 

‘Waar God op een machtige wijze verlossing geeft aan Israël van Zijn vijanden, raakt Israël vervuld van vrees voor de HEERE.

Dan blijft er niets anders over dan lof en eer aan God. Dat wordt bezongen door Mozes met het volk en ook door Mirjam.
Wat zal de Kerk van Christus doen, als de strijd gestreden is? Wat zal een Christen doen, als die zijn/haar loop beëindigd heeft? Er zal een menigte voor de troon van God staan, die het gezang van Mozes en van het Lam zullen zingen!’
Op woensdagavond 14 november gaan we Bijbelstudie 4 behandelen bij Mereke Reijneveld. Deze studie gaat over Exodus 12:21-28 en 14:1-14 Pascha en de uittocht uit Egypte.
Op donderdag 15 november is er een toerustingsdag in de Sionskerk, Baden Powellstraat 2, 2984 BW te Ridderkerk.

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst, waarna de vergadering begint om 10.30 uur en de sluiting zal om ongeveer 15.00 uur zijn.

Ds. Groenenberg uit Oud-Beijerland zal spreken over ‘Eenzaamheid’. Graag aan ondergetekende doorgeven, of je belangstelling hebt om daar naar toe te gaan.
Op dinsdagavond 20 november is er een crea-avond bij Mar Cammeraat. We gaan met elkaar een bloementaart maken.

In verband met de voorbereidingen kan tot uiterlijk 5 november hiervoor worden opgegeven bij ondergetekende.
Op woensdagavond 28 november gaan we verder met de Bijbelstudie bij Henriët Pool. Hoofdstuk 5 is dan aan de beurt.

Dit gaat over Exodus 15:22 – Exodus 16:36 Begin van de woestijnreis.
We nodigen alle vrouwen uit de gemeente van harte uit om deze toerustingsdag en/of vrouwenkringavonden te bezoeken.

Op de Bijbelstudieavonden behandelen we met elkaar de vragen uit het studieboekje. We beginnen om 19.45 uur en besluiten rond 22.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit