• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Vrouwenkring Ruth

 

Het bestuur van de vrouwenkring “Ruth” nodigt  u van harte uit om de verenigingsavonden te bezoeken. De avonden worden gehouden bij één van de leden thuis.

Wij hopen dat veel vrouwen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven.
Juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, is het belangrijk dat wij elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Waar kan dat beter dan in gezamenlijkheid rondom het geopende Woord van God? Daarom is het goed tijd vrij te maken!

Volgende bijeenkomst

Op 5 februari hopen we weer verder te gaan met het studieboekje over het leven van Mozes.
Dan is aan de beurt Bijbelstudie 7 uit Exodus 17:1-16 en Numeri 21:1-9.
Deze Bijbelstudie gaat over water uit de rotssteen, overwinning op Amalek en de koperen slang.
De eerste vraag, waarover we willen gaan nadenken is ‘Zouden wij beproeving een zegen kunnen noemen? Wat als er geen beproevingen zijn?’ Dit zijn tere onderwerpen, maar goed om hier met elkaar over na te denken.
Op 19 februari is er een crea-avond. Deze wordt gehouden in de kantine van de familie van Eeden Petersman.

Invulling en verdere informatie volgt via de mail. Vooraf opgeven aan Jannie Stolwijk. Zoals gewoonlijk beginnen we om 19.45 uur en sluiten we om 22.00 uur af.
Allen van harte uitgenodigd en we wensen elkaar gezegende avonden.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit