• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

Wat is een leerdienst?

Over het algemeen is de tweede dienst op de zondag een leerdienst.
In deze dienst wordt de gemeente gebouwd in de leer van de vaderen aan de hand van de algemene belijdenisgeschriften (Apostolische belijdenis; belijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius)  of van de drie reformatorische belijdenisgeschriften (Heidelberger Catechismus; Ned. Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).
In deze dienst wordt de gemeente gebouwd in de leer van de vaderen aan de hand van de drie reformatorische belijdenisgeschriften.
De gemeente wil staan in de eenheid van datgene wat de gelovigen in het verleden ook geloofd hebben. 
De vraagstukken van deze tijd worden dus bezien in het licht van wat de kerk alle eeuwen lang door beleden heeft.
In zo’n leerdienst worden de lijnen van het geloof (het belijden) naar onze tijd geactualiseerd; wordt geprobeerd inzicht te geven in de tijdgeest; wordt de roeping van de kerk in het heden geaccentueerd en is de prediking een leidraad voor de huidige geloofsbeleving.

De leerdienst gaat niet buiten de Schrift om; zij is Schriftdienst. De leerdienst is bedoeld om de Schriften te leren zien in het geheel van alle waarheden, zoals deze ook verwoord is in de belijdenis.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit