• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

Privacyverklaring

Afbeeldingsresultaat voor privacy

Privacy-statement HHG Moerkapelle

Via de website www.hhgmoerkapelle.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente.
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld.

Wanneer het gaat om persoonsgegevens of foto's wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.
Persoonsgegevens en foto's worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Persoonsgegevens en forto's worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie.
Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @hhgmoerkapelle.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst.
Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto's worden vooraf gescreend.
Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de scriba A.A. van Voorden (aavanvoorden@hhgmoerkapelle.nl ).

De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG, scriba A.A. van Voorden (aavanvoorden@hhgmoerkapelle.nl

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens.
Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden live uitgezonden vanaf het openbare gedeelte van de website.
Het terugluisteren van de kerkdiensten is alleen mogelijk vanaf de afgesloten portal die alleen toegankelijk is voor gemeenteleden.

Publicatie kerkbode

De inhoud van de kerkbode wordt integraal opgenomen in de artikelen op de website. Deze zijn alleen toegankelijk voor gemeenteleden. Hieruit zijn met uitzondering van de namen alle overige persoonsgegevens verwijderd.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit