• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

Liturgie

In de samenkomsten (erediensten) van onze gemeente wordt een vaste liturgie gevolgd. Voorafgaande aan de aanvang van de dienst worden de mededelingen van de kerkenraad aan de gemeente door de ouderling van dienst afgekondigd.
Aansluitend wordt een Psalm gezongen waarna de ouderling van dienst de predikant naar de kansel brengt.
De liturgie die dan vervolgens gevolgd wordt, is:
Stil gebed voor de dienst
Votum en groet
Zingen
Lezing van de Tien Geboden (ochtend) en geloofsbelijdenis (avond)
Zingen
Schriftlezing  (de schriftlezing kan ook na het gebed plaatsvinden
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbeden
Collecte
Zingen
Prediking
(de prediking is binnen de eredienst, het centrale deel van de eredienst).
Zingen
Dankgebed
Zingen
Zegen

Omdat in de eredienst sprake is van een ontmoeting tussen de Heere God in Zijn Zoon Jezus Christus en de gemeente dient de gemeente zich hierop zowel innerlijk (gebed) als uiterlijk (kleding) voor te bereiden.
Zo wordt van de vrouwen en meisjes gevraagd een hoed te dragen als zij de eredienst bijwonen. Dit in elk geval te doen als zij deelnemen aan de sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) en wanneer zij openbare belijdenis doen. De bijbelse fundering hiervan wordt gevonden in 1 Kor. 11: 1-16. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit