• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Informatie

Afbeeldingsresultaat voor hospice moerkapelle

Hospice Elim - Moerkapelle

Als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid in de zorg is er de behoefte ontstaan aan verzorging van ouderen in de laatste levensfase. Beth San biedt hiertoe onvoldoende dan wel geen mogelijkheid. In dat verband is de wens ontstaan om een hospice op te richten in Moerkapelle op identiteitsgebonden basis, dat wil zeggen op basis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Een werkgroep heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van een hospice in Moerkapelle, waar palliatieve terminale zorg wordt verleend vanuit de christelijke levensovertuiging.

Inmiddels is er voor het realiseren van hospice Elim een stichting opgericht en is een voorlopig bestuur benoemd en bestaat uit afgevaardigden van de drie kerken in Moerkapelle, de Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk Nederland (GG, HHK en PKN).

Daarnaast hebben ook een afgevaardigde van stichting Cedrah, locatie Beth-San en een drietal personen op persoonlijke titel zitting in het voorlopig bestuur. Deze leden – de heer Teun Biemond voor de HHG Moerkapelle - blijven in functie tot het moment dat het hospice daadwerkelijk wordt opgericht.

Het plan is dat de hospice zal worden gevestigd in de plaats Moerkapelle, maar dan wel voor alle inwoners van de gemeenten Zuidplas, Zoetermeer, Waddinxveen, Gouda en deels uit Alphen a/d Rijn.

Daarnaast mag verwacht worden dat de identiteit van Hospice Moerkapelle ook gasten aantrekt van buiten deze regio.

Aangezien op grond van wettelijke bepalingen het eerste jaar na oprichting geen subsidie wordt verstrekt is voor de realisatie van hospice Elim financiële ondersteuning uit de achterban noodzakelijk.

Ook, of juist, tijdens de laatste fase van het leven is er bij gasten uit de achterban van genoemde kerken behoefte om in eigen sfeer verzorgd te worden. De palliatieve terminale zorg wordt gegeven door professionals en vrijwilligers uit de achterban van de reformatorische kerken. 

Er zijn voor het hospice zestig (!) vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren nodig. Een werkgroep heeft profiel en taakomschrijving opgesteld en gaat de werving organiseren. Henriët Pool helpt u graag als u interesse of vragen heeft.

Ondertussen zijn er al veel giften en renteloze leningen toegezegd. Het hospice heeft ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De planning is om in de tweede helft van het jaar met de bouw te kunnen beginnen en halverwege 2019 het hospice te kunnen openen. Voor meer informatie: www.hospice-elim.nl.

Afbeeldingsresultaat voor hospice moerkapelleVoortgang Hospice Elim

Zoals u kunt zien op de hoek van de Julianastraat en de Middelweg, vordert de bouw van het hospice voorspoedig.

De planning is dat rond de jaarwisseling het hospice in gebruik kan worden genomen. In het hospice komen vier kamers voor bewoners, een kamer voor bezoekers, uiteraard ruimte voor personeel en vrijwilligers en een woonkamer en keuken.

Een prachtig nieuw en duurzaam gebouw, met voor elke bewonerskamer een terras op het zuiden. Mooi gelegen en (straks) met een mooie tuin.

Van alle gemakken voorzien.

Wij hopen optimale verzorging te kunnen bieden in de laatste fase van het leven. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig.

Circa zestig, en niet alleen voor de zorg, maar ook voor al het andere werk wat moet gebeuren (tuin, techniek, onderhoud, administratie, enz.). Gelukkig hebben al veel vrijwilligers zich aangemeld en begint binnenkort de opleiding.

Ook prijzen we ons gelukkig met de twee coördinatoren (leidinggevenden/managers) die we hebben kunnen werven. In een duo-functie, waarvan er één de eindverantwoordelijkheid heeft, zullen zij de organisatie op zich nemen.

En er komt veel bij kijken. Heeft u interesse of weet u iemand die interesse heeft om vrijwilliger te worden, dan komen we daar graag mee in contact. Zie www.hospice-elim.nl/nieuwsbrieven voor de laatste informatie.

Als bestuur is de laatste tijd o.a. aandacht besteed hoe we de medische zorg kunnen organiseren.

Dat is zo goed als rond, maar de financiële structuur van de gezondheidszorg maakt dat niet eenvoudig.

Ook is er de nodige discussie geweest hoe we onze christelijke identiteit willen vastleggen in een document.

Een lastig onderwerp want we zijn een hospice vanuit drie Moerkapelse kerken (met de nodige breedte) en we willen er zijn voor iedereen.

Wij hebben besloten om de theorie nog niet op papier te zetten, maar eerst in de praktijk met christelijke vrijwilligers aan het werk te gaan.

Vanuit respect voor de nuances en zicht op de werkelijk belangrijke zaken. En dan zien we later wel of er nog behoefte is aan een document.

Vanuit onze gemeente zijn o.a. Anne Blijleven, Ariënne Reijneveld en Gerwin de Vos betrokken bij de communicatie van het hospice. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met op (t.biemond@hospice-elim.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

4511 Hospice AI Def SK 2018-04-03 (kb).jpg

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit