• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Informatie

Afbeeldingsresultaat voor hospice moerkapelleHospice Elim Moerkapelle 

Als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid in de zorg is er de behoefte ontstaan aan verzorging van ouderen in de laatste levensfase. Beth San biedt hiertoe onvoldoende dan wel geen mogelijkheid. In dat verband is de wens ontstaan om een hospice op te richten in Moerkapelle op identiteitsgebonden basis, dat wil zeggen op basis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften.
Een werkgroep heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van een hospice in Moerkapelle, waar palliatieve terminale zorg wordt verleend vanuit de christelijke levensovertuiging.
Inmiddels is er voor het realiseren van hospice Elim een stichting opgericht en is een voorlopig bestuur benoemd en bestaat uit afgevaardigden van de drie kerken in Moerkapelle, de Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk Nederland (GG, HHK en PKN). Daarnaast hebben ook een afgevaardigde van stichting Cedrah, locatie Beth-San en een drietal personen op persoonlijke titel zitting in het voorlopig bestuur. Deze leden – de heer Teun Biemond voor de HHG Moerkapelle - blijven in functie tot het moment dat het hospice daadwerkelijk wordt opgericht.
Het plan is dat de hospice zal worden gevestigd in de plaats Moerkapelle, maar dan wel voor alle inwoners van de gemeenten Zuidplas, Zoetermeer, Waddinxveen, Gouda en deels uit Alphen a/d Rijn. Daarnaast mag verwacht worden dat de identiteit van Hospice Moerkapelle ook gasten aantrekt van buiten deze regio. Aangezien op grond van wettelijke bepalingen het eerste jaar na oprichting geen subsidie wordt verstrekt is voor de realisatie van hospice Elim financiële ondersteuning uit de achterban noodzakelijk.
Ook, of juist, tijdens de laatste fase van het leven is er bij gasten uit de achterban van genoemde kerken behoefte om in eigen sfeer verzorgd te worden. De palliatieve terminale zorg wordt gegeven door professionals en vrijwilligers uit de achterban van de reformatorische kerken. 

Er zijn voor het hospice zestig (!) vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren nodig. Een werkgroep heeft profiel en taakomschrijving opgesteld en gaat de werving organiseren. Henriët Pool helpt u graag als u interesse of vragen heeft.
Ondertussen zijn er al veel giften en renteloze leningen toegezegd. Het hospice heeft ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. De planning is om in de tweede helft van het jaar met de bouw te kunnen beginnen en halverwege 2019 het hospice te kunnen openen. Voor meer informatie: www.hospice-elim.nl.

VAfbeeldingsresultaat voor hospice moerkapelleoortgang hospice Elim

De afgelopen periode hebben naar aanleiding van het vorige bericht diverse geïnteresseerden contact opgenomen over de mogelijkheid om vrijwilliger te worden. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Én we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken!
Totaal hebben we er zo’n 60 (!) nodig. Wist u dat vrijwilligerswerk ontzettend veel voldoening kan geven?
Dat het je bij tijd en wijle wel eens veel meer positieve energie geeft dan dat het je kost? Door liefde en verzorging te geven, dankbaarheid terug te krijgen kan onuitsprekelijk waarde(n)vol zijn.
En daarnaast is het gewoon heel erg leuk om in een gemotiveerd en goed georganiseerd team mee te draaien.
Dus: schroom niet en spreek elkaar aan om contact op te nemen met Henriët Pool (hpoolvandalfsen@gmail.com).

Daarnaast is de afgelopen tijd de zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente getekend.
Hierin staan de voorwaarden waaronder de gemeente zich inspant om de vergunning te kunnen gaan verlenen door de bestemming passend te maken.
Ook intern wordt er aan de nodige beleidsstukken gewerkt als (1) een Reglement voor de raad van bestuur en advies.
En (2) een medisch ethisch beleidskader. Ook daar ontkomen we niet aan.

4511 Hospice AI Def SK 2018-04-03 (kb).jpg

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit