• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Informatie

Afbeeldingsresultaat voor hospice moerkapelle

Hospice Elim - Moerkapelle

Als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid in de zorg is er de behoefte ontstaan aan verzorging van ouderen in de laatste levensfase.
In dat verband is de wens ontstaan om een hospice op te richten in Moerkapelle op identiteitsgebonden basis, dat wil zeggen op basis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Er is voor het hospice Elim een stichting opgericht en een bestuur benoemd dat bestaat uit afgevaardigden van de drie kerken in Moerkapelle: de Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk Nederland (GG, HHK en PKN).

Daarnaast is er ook een afgevaardigde van stichting Cedrah, locatie Beth-San en een drietal personen op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

De hospice is gevestigd Moerkapelle (Julianaweg) en is bestemd voor alle inwoners van de gemeenten Zuidplas, Zoetermeer, Waddinxveen, Gouda en deels uit Alphen a/d Rijn.

Daarnaast mag verwacht worden dat de identiteit van Hospice Moerkapelle ook gasten aantrekt van buiten deze regio.

Om de exploitatie van hospice Elim sluitend te houden, is financiële ondersteuning uit de achterban noodzakelijk.

Ook, of juist, tijdens de laatste fase van het leven is er bij gasten uit de achterban van genoemde kerken behoefte om in eigen sfeer verzorgd te worden.
De palliatieve terminale zorg wordt gegeven door professionals en vrijwilligers uit de achterban van de reformatorische kerken. 

Er zijn voor het hospice zestig (!) vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren nodig.

Een werkgroep heeft profiel en taakomschrijving opgesteld en organiseert de werving. 

Inmiddels zijn er al veel giften en renteloze leningen toegezegd. Het hospice heeft ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor meer informatie: www.hospice-elim.nl.

 

4511 Hospice AI Def SK 2018-04-03 (kb).jpg

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit