• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Kopij maand december

Kopij voor de maand december ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 14 november voor 23.00 uur. Inleveradres: jgpoolman@hhgmoerkapelle.nl. Het kerkblad komt op zondag 25 november uit.

Oud papier

Afbeeldingsresultaat voor oud papierOp zaterdag 10 november wordt ten bate van de zending weer oud papier bij u thuis (Moerkapelle) opgehaald. Graag stapels oud papier goed aan elkaar verbonden of in een doos aan de weg zetten. Namens de ophalers van het oud papier alvast hartelijk bedankt!

De laatste keer dat in 2018 papier opgehaald wordt, is op 8 december. 

Afbeeldingsresultaat voor cdCd-opname

Indien u van een bepaalde dienst de CD in eigendom wil hebben, dan kan deze besteld worden bij Gerwin de Vos, Knibbelweg 37, tel. 06-111 69 108. Kosten: € 3,50. 

Afbeeldingsresultaat voor uitzending kerkdienstRechtstreekse uitzending eredienst

De erediensten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren via onze site: www.hhgmoerkapelle.nl; keuzemenu bovenaan: Uitzending kerkdienst. Als u hier op klikt en op de nieuwe pagina aan de linkerkant voor Directe uitzending kiest, kunt u meeluisteren.

Reformatieherdenking

Het plaatselijke comité van st. In de Rechte Straat nodigt u van harte uit deze avond in de kerk van de Hervormde Gemeente bij te wonen. Deze avond wordt gehouden op 31 oktober 2018 en begint om 20.00 uur. De inleiding wordt verzorgd door ds. C.M. Visser.

Sergio Gil vertelt over zijn werk als straatprediker in Cuenca.

Naast de bezinning op de Reformatie hebben wij de opdracht om het volle Evangelie van vrije genade door te geven aan hen die dit niet hebben.
Stichting In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen in binnen- en buitenland bekend te maken met het Evangelie van vrije genade. Hiertoe wordt veel lectuur uitgegeven en verspreid in verschillende talen. Alleen al het Spaanse evangelisatieblad wordt elk kwartaal verspreid in meer dan 50 landen, en kent een oplage van15.000 stuks. In het Spaanse Cuenca wonen Sergio Gil en Evelien Louwers. De stichting In de Rechte Straat ondersteunt hun evangelisatie werk. Sergio is als straatprediker regelmatig te vinden op de straten en pleinen van Cuenca.

Tijdens de Reformatieherdenking zal Sergio een en ander vertellen over zijn werk in Cuenca.

We hopen u op 31 oktober 2018 te ontmoeten in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat!

Uitnodiging Revoke bijeenkomst D.V. 3 november 2018

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op D.V. zaterdag 3 november 2018 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Elspeet, Vierhouterweg 45 te Elspeet.

Programma:

14.15 uur inloop en ontvangst
14.45 uur opening door Anton de Groot, voorzitter
15.00 uur inleiding door mevr. C.G. de Visser (directrice Zorgcentrum Oranjehof)
15.45 uur pauze
16.15 uur nabespreking met vragenbeantwoording
16.45 uur sluiting
Wie zorgt er straks voor ons?

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk D.V. 19 oktober 2018 aanmelden via aanmelden@revoke.nl of via 0318 - 45 65 87.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in Barendrecht op D.V. 23 maart 2019.
Het thema is 'Onbegrepen wegen. Onze waaroms rondom kinderloosheid.'

Scheppingsgeloof waardevol voor wetenschap en ethiek

Op 20 oktober 2018 organiseert de heer Jan van Meerten een congres over het thema 'Schepping, wetenschap en ethiek' in Opheusden. De titel van het congres is 'De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek'. Alle sprekers op deze conferentie zien het Woord van God als Zijn geopenbaarde Woord. Diverse onderwerpen zullen aan bod komen. Een greep: Is de Schrift (historisch) betrouwbaar?, Leidt wetenschapsbeoefening tot waarheid?, Hoe is deze kosmos ontstaan?, Past sterrenlicht van miljoenen lichtjaren ver bij een jong heelal?, Hoe doe ik Genesis theologisch gezien het meeste recht?, Wat zijn de knelpunten voor theïstisch evolutionisme?, Hoe hebben christenen in het verleden en heden gesproken over Genesis, een recente schepping, een wereldwijde zondvloed en de andere gebeurtenissen uit de Schrift?, Hoe duiden wij als christenen (met name diegene die Gods Woord betrouwbaar achten) gegevens uit bijvoorbeeld de biologie, geologie, theologie, kosmologie en filosofie? Het belang van dit congres zit hem hierin dat wij de wereld om ons heen zien als de geschapen werkelijkheid, zonder hierbij af te doen aan Gods Openbaring. Dan leidt onderzoek naar deze werkelijkheid tot verwondering en tot Gods eer.
De doelgroep van dit congres zijn studenten, predikanten, leerkrachten, academici en overig geïnteresseerden. Aanmelden kan via www.oorsprong.info

Op deze website staat ook het programma en meer informatie. Als laatste, en ook het belangrijkste vraagt de organisator: ‘zou u dit congres op willen dragen in uw gebeden met de vraag of God dit congres wil zegenen en laten leiden tot Zijn eer?’

Kom over en helpKledinginzameling KOM OVER EN HELP

Op zaterdag 3 november, van 9:00 tot 11:30 uur kunt u weer tweedehands kleding brengen voor de stichting Kom over en help. Het inzameladres is HERENWEG 39. Graag de kleding schoon en heel en heel graag in een stevige, afgesloten plastic zak verpakken. We zamelen in:
draagbare kleding, schoenen/ sokken, tassen en riemen, huishoudtextiel, beddengoed, lakens, dekens en spreien, sjaals, mutsen, petten, hoeden en handschoenen. Sorteren is niet nodig. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. C. Verweij (079-5932407, cverweij@kliksafe.nl).

Jongerendag 16+ D.V. zaterdag 17 november is het zover!

In Hoevelaken komen honderden jongeren bij elkaar op de Jongerendag 16+ van de HHJO. Jij bent van harte uitgenodigd om met ons na te denken over het thema: ‘(ver)dienen’. Tijdens het appèlwoord zal ds. A. Kos zal met stilstaan bij het (ver)dienen in Bijbels licht. Vervolgens hoopt Ed van Hell van stichting Ontmoeting ons op een interactieve wijze te betrekken bij het thema. Na twee (actieve) workshop rondes is er een sing-out en een moment van ontmoeting. Voor de maaltijd wordt gezorgd. Je bent welkom vanaf 14.30 uur en rond 20.45 uur hopen we de dag af te sluiten. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van de HHJO (www.hhjo.nl). We zien uit naar je komst!

xxxHerdenking Nationale Synode 1618-1619

Het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het houden van een symposium en een herdenkingsbijeenkomst in het kader van het feit dat 400 jaar geleden de Nationale Synode van Dordrecht plaats vond. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk deze synode voor de geschiedenis van de kerk van de Reformatie is geweest. Het is daarom ook gepast er uitvoerig bij stil te staan.
De eerste zittingsdag van de synode was op 13 november 1618. Daarom is besloten het symposium en de herdenkingsbijeenkomst te houden op D.V. zaterdag 17 november 2018. Het symposium zal worden gehouden in de aula van het Wartburg College locatie Marnix, Prof. Waterinklaan 41 in Dordrecht van 10.00 – 17.30 uur. De herdenkingsbijeenkomst is ’s avonds in de historische Grote Kerk van Dordrecht aan de Lange Geldersekade en vangt aan om 19.30 uur.
Programma symposium
Dagvoorzitter: Ds. P. Mulder, rector theologische school Gereformeerde Gemeenten Rotterdam
Thema: Dordrecht’s Erezuil, herdacht en herleefd
Het thema zal door een zestal sprekers worden uitgewerkt in een drietal aandachtsvelden: kerkhistorisch, theologisch en de actuele betekenis. Na de lezingen is er bij ieder aandachtsveld gelegenheid voor vragen en discussie. Kerkhistorische accenten: Prof. dr. W.J. op ’t Hof en Dr. H. Uil Theologische accenten: Prof. dr. W. van Vlastuin en Ds. G. Clements
Actuele betekenis: Ds. J.M.D. de Heer en L. van der Tang
Sluiting: Ds. C.P. de Boer
Aanmelden: symposium@cbgg.nl of telefonisch via het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening (0348-489900).
Daarnaast wordt u verzocht om het inschrijfgeld van € 15,00 over te maken op bankrekeningnummer NL65 RABO 0178968056 t.n.v. Generale Synode Gereformeerde Gemeenten met duidelijke vermelding van naam en adres en t.b.v. aanmelding symposium. Deelnemers ontvangen kosteloos een lunch. De lezingen zullen worden gebundeld en door uitgeverij De Banier worden uitgegeven. Deelnemers kunnen na afloop van het symposium deze uitgave tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Voor eventuele vragen: symposium@cbgg.nl of 0348-489900
Programma herdenkingsbijeenkomst
Opening : Ds. J.M.J. Kieviet, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk Renswoude
Toespraak : Ds. J.J. van Eckeveld, predikant Gereformeerde Gemeente Zeist en preses laatst gehouden Generale Synode Gereformeerde Gemeenten
Toespraak : Ds. R.P. van Rooijen, predikant Hersteld Hervormde Kerk Houten en preses Generale Synode Hersteld Hervormde Kerk Sluiting : Ds. G. van Wijk, predikant Hervormde Gemeente Dordrecht.
Organist voor begeleiding en muzikaal intermezzo: Pieter Heykoop.
Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij. Collecte voor bestrijding onkosten.
Voor zowel het symposium als voor de herdenkingsbijeenkomst wordt u hartelijk uitgenodigd. De voorbereidingscommissie ziet uit naar uw komst! Voor aanvullende informatie en nieuws zie onze websites www.gergeminfo.nl of www.hersteldhervormdekerk.nl
De voorbereidingscommissie:
Ds. L. Blok Prof. Dr. W. van Vlastuin ir. B.J. van der Vlies ir. A. Waaijenberg

Er is HulpMars voor het Leven 2018

Op zaterdag 8 december zal de Mars voor het Leven in Den Haag weer worden gehouden.

Deze Mars wordt ieder jaar gehouden om een signaal te geven aan de Nederlandse samenleving en overheid dat abortus niet kan en dat elk leven waardevol is.
De Mars heeft 2 hoofddoelen:
Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Stop abortus en euthanasie, investeer in alternatieven.
Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.
Het is een stille en mede daardoor indrukwekkende en waardige Mars die start vanaf het Malieveld. Het programma begint om 12.00 uur met sprekers en samenzang, de Mars begint om ongeveer 13.15 uur. In 2017 zijn we vanuit Moerkapelle met een volle bus naar Den Haag afgereisd. Na evaluatie hebben we besloten om dit jaar weer met eigen vervoer naar Den Haag te reizen.
Graag roepen wij u en jou (weer) van harte op om 8 december mee te lopen met de Mars voor het Leven!
U/jij kunt zich aanmelden bij André Bregman (andrebregman@kliksafe.nl / 06-57547850) of Henk van Dam (hvdam.prive@kliksafe.nl) / 06-11434011). bij voorkeur via mail of app.
We willen rond 11.00 uur verzamelen bij de parkeerplaatsen bij de kerk zodat we met elkaar kunnen meerijden naar Den Haag. Dat scheelt kosten en is ook nog eens beter voor milieu.
We zien uw/jouw aanmelding graag tegemoet!

Zendingsbijeenkomst

Zaterdag 15 december 2018 wordt een informatiebijeenkomst belegd met als thema: “Roeping, een noodzaak!?”
Er zullen twee lezingen worden gehouden:
* “Ben ik geroepen?” door ds. B.D. Bouman
Een pastorale lezing over het nut en noodzaak van een roeping om te werken in Gods Koninkrijk!”
* “De rol van de roeping in de realiteit van het zendingswerk” door drs. G. Nieuwenhuis Deze lezing zal een beeld schetsen van het dagelijks leven van een zendingswerker waarin, naast mooie momenten, ook de moeilijke kant van het werk aan de orde gesteld zal worden.
* De bijeenkomst zal worden geleid door ds. W.M. Mulder.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk.
Van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 15 december 2018, in de zaal van het kerkelijk bureau, Vendelier 51-D, Veenendaal. De dag start om 9.30 uur en na de lunch (die inbegrepen is) wordt de dag om 13.30 uur afgesloten.
In verband met de lunch stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt via www.hhk.nl/zendingsbijeenkomst of door te bellen met bureau zending: 0318-505541.

 

 


Klik boven de bijbel om deze te openen.

direct contact

verstuur bericht

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit