• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Wat doet de kerkvoogdij?

De kerkvoogdij heeft tot taak er voor te zorgen dat het werk in de gemeente voortgang mag hebben. 
De belangrijkste taak is er voor te zorgen dat de verkondiging van Gods Woord op de zondagen voortgang vindt, maar zij zorgt er ook voor dat alle overige activiteiten die er in de week plaats vinden gehouden en bekostigd kunnen worden.

De kerkvoogdij dus verantwoordelijk voor de stoffelijke en financiële zaken in de gemeente.

Om dit alles te kunnen realiseren, worden er zondags collecten gehouden, die bestemd zijn voor het werk van de kerkvoogdij.
Ieder jaar worden de leden benaderd voor een vrijwillige bijdrage en ook op andere wijzen wordt er om een gift voor de kerk gevraagd. 

De kerkvoogdij bestaat uit twee personen en zij maken deel uit van de kerkenraad.

Bankrekeningnummer NL85RABO 0371 3186 96 tnv Hersteld Hervormde gemeente Moerkapelle
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit