• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Van de kerkenraad

De Schrift geeft, bijzonder in het Nieuwe Testament en met name de pastorale brieven aan Timótheüs, de grondlijnen aan, volgens welke de gemeente bestuurd moet worden. 

Grondregel is dat aan Christus de enige heerschappij toekomt over de kerk en de gemeente.

In de kerk en in de gemeente geldt de Christocratie: Christus regeert door Zijn Woord en Geest.

De ambtsdrager staat daarom in dienst van Christus, om Zijn pastoraat, diaconaat en apostolaat, Zijn gezag en heerschappij te vertegenwoordigen in de gemeente. In de allereerste plaats is de ambtsdrager een dienaar: een dienaar van Christus en Zijn gemeente.

De ambtsdrager is echter ook met gezag bekleed.

Zo wordt de gemeente gebouwd in het geloof.

De gemeente kent drie ambten.

1. De predikant

2. De ouderling

3. De diaken

Contactadres kerkenraad:

SCRIBA:

C.J.L. Weerheim
e-mail: scriba@hhgmoerkapelle.nl

tel. 06 22 45 75 50

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit