• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

De Prediking

De prediking in onze gemeente is: verkondiging van de grote daden van God. 

Vroeger, nu en in de toekomst! 
De verkondiging is gebaseerd op het Woord van God: de Bijbel en staat in de traditie van de kerk der eeuwen overeenkomstig het belijden van deze kerk.

Onze gemeente staat dan ook in de traditie van het gereformeerd belijden.

Eén van de kenmerken van deze bijbels reformatorische gereformeerde prediking is, dat zij niet eenzijdig wil zijn, maar al de aspecten van de boodschap van de Schriften wil belichten.

De kern van de prediking is de verkondiging van de grote overwinningsdaden van God in de Heere Jezus Christus. Zij krijgt daardoor het karakter van een proclamatie. 

De Schrift roept op en brengt tot de terugkeer tot God en Zijn wet en zo tot de rechte verantwoordelijkheid tot elkaar. Zo is de prediking bediening der verzoening. Want het heeft Gode behaagd door deze prediking zondaren zalig te maken.

  • Kortom: de verkondiging is het centrale deel van de eredienst. De verkondiging dient te zijn naar het Woord van God en overeenkomstig het belijden van de  belijdenis van de kerk van de Reformatie. De gemeente dient een biddende gemeente te zijn rond deze verkondiging en zij dient deze te toetsen aan het Woord van God.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit